Ga naar: Home | Kinderen | Jongeren | Opvoeders

Heb je meer hulp nodig?

Heb je last van de gevolgen van sexting? Krijg je het maar niet uit je hoofd? Bij het Psychotraumacentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis kun je mogelijk terecht.

Links naar andere organisaties

Ben je online in de problemen gekomen? Kijk op www.meldknop.nl

Wil je contact met De Kindertelefoon? Kijk op www.kindertelefoon.nl

Word je gepest? Kijk op www.pestweb.nl

Ben je slachtoffer van een misdrijf en op zoek naar hulp? Kijk op www.slachtofferwijzer.nl

Heb je psychische of sociale problemen? Kijk op www.question-zone.nl

Wil je contact met een hulpverlener? Kijk op www.internethulpverlening.nl

Heb je vragen over seks? Kijk op www.sense.info of op www.sexwizard.nl

Heb je medische vragen? Kijk op www.zorgwijzer.nl/ggd

Wil je contact met een Jongeren Informatie Punt? Kijk op www.jipsite.nl

Wil je informatie over kindermishandeling? www.kindermishandeling.nl

Wil je informatie over geweld? www.goetfoud.nl

Heb je vragen over je gewicht en uiterlijk? www.99gram.nl

Ben je somber, angstig of onzeker? Kijk op www.pratenonline.nl

Wil je informatie over zelfmoord? Kijk op https://www.113.nl/informatie

Zit je in een dip? Kijk op www.gripopjedip.nl

Ben je slachtoffer van een loverboy? Kijk op www.fier.nl of www.prettywoman-utrecht.nl

Disclaimer | Contact | Privacy | Sitemap | © Helpwanted.nl